Suomessa olevat kiinteistöt ovat kiinteistöveron kohteena. Kiinteistövero määrätään tiettyinä prosentteina kiinteistön eri osien verotusarvoista. Vero määrätään aina kiinteistön sijaintikunnan määräämän prosentin mukaan.

Esimerkiksi Helsinki on määrännyt mm. seuraavat vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93.
  • Vakituiseen asumiseen käytettäviin rakennuksiin sovellettava veroprosentti on 0,41.


28.3.2017 antamassaan päätöksessä KHO:2017:45 korkein hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistöllä maan alla sijaitsevaan pysäköintihalliin voidan soveltaa vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia, joka on lähtökohtaisesti merkittävästi alempi kuin yleinen kiinteistöveroprosentti tai muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti.

Tapauksessa oli kysymys siitä, että taloyhtiö omisti tontin, tontilla sijaitsevan asuinkerrostalon sekä yhteisomistussuhteessa kuuden muun asunto-osakeyhtiön kanssa tontin pihakannen alla sijaitsevan pysäköintihallin. Yhtiön osakkeet oikeuttivat hallinnoimaan tiettyjä pysäköintihallin autopaikkoja. Yhtiön omistamat ja hallinnoimat autopaikat olivat sen asukkaiden käytössä ja pysäköintihalli palveli kiinteistön asumistoimintoa. KHO katsoi, että pysäköintihallin oli näissä olosuhteissa katsottava liittyvän välittömästi taloyhtiön omistamaan asuinrakennukseen ja tämän johdosta pysäköintihallia oli siten pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuun autotallirakennukseen rinnastettavana rakennuksena, johon oli sovellettava vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia.

Em. ratkaisun perusteella taloyhtiöiden on syytä tarkistuttaa yhdessä isännöitsijän kanssa kiinteistöveroperusteensa. Mikäli havaitaan, että kiinteistöveroprosentit ovat liian korkeat, niihin on syytä hakea muutosta. Myös aiempien vuosien maksettuihin kiinteistöveroihin voi hakea muutosta verottajalta ja saada liikaa maksetut verot palautettua takaisin.